فایل word بررسي ديدگاه حسابرسان و استفاده کنندگان خدمات حسابرسي در مورد عوامل موثر درکيفيت حسابرسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ديدگاه حسابرسان و استفاده کنندگان خدمات حسابرسي در مورد عوامل موثر درکيفيت حسابرسي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

این تحقیق به بررسی استنباط گروههای ذینفعان متفاوت از کیفیت حسابرسی انجام پذیرفته است. ذی نفعان برحسب نوع و میزان دخالتی مستقیمی که بر فرآیند حسابرسی دارند و نیز تأثیری که از نتیجه آن میپذیرند ، دارای دیدگاه های متفاوتی در خصوص عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی هستند. بدین منظور ضمن توزیع پرسشنامهای 02 سوالی بین یک نمونه 49 نفری ) متشکل از 94 نفر از نمایندگان حسابرسان و 94 نفر از نمایندگان کارفرمایان( نسبت بهشناسایی شاخصهای موثر بر کیفیت حسابرسی بر اساس دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان خدمات حسابرسی اقدام گردید. این بیست عامل در قالب دو بعد اصلی ، اجرای حرفه ای حسابرسی و تاثیر تضادمنافع طبقه بندیشدند. نتیجه نشان داد از دید هر دو گروه هر دو بعد اصلی بر کیفیت حسابرسی موثرند. پس از آن ضمن به کار گیریروش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP) ( اقدام به محاسبه اوزان شاخصها از دید هر دو گروه شد. نتیجه نشان داد نتیجه تحقیق نشان میدهد تضاد منافع و اجرای حسابرسی از دید هر دو گروه میزان وزن و اهمیت یکسانی دارند

لینک کمکی