فایل word بررسي تأثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي، کار مقايسه اي در ميان کشورهاي آسيايي و اروپايي با تأکيد بر ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي، کار مقايسه اي در ميان کشورهاي آسيايي و اروپايي با تأکيد بر ايران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

موتور رشد و توسعه اقتصادی سرمایه تلقی می شود، لیکن کشورهایی که معمولاً با کمبود سرمایه موجه بوده اند در گذشته ای نه چندان دور برای جبران کمبود سرمایه از استقراض خارجی استفاده کرده اند. ولی به دلیل بحران های ناشی ازبازپرداخت آن کم کم کشورها سعی نمودند از سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده کنند. در واقع تأثیر شگرف سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورها، بیانگر نقش آفرینی سرمایه گذاری خارجی در رونق اقتصادی آنان است. از این رو باتوجه به بررسی های انجام شده در سال های اخیر شاخص ها و نمادهای جهانی شدن سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، تولیدات ناخالص کشورهای جهان است. لذا با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه سعی دارد تا به بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در دوره زمانی 2002 2002 در میان کشورهای اروپایی و آسیایی و تأکید بر ایران با -استفاده از مدل GMM و بررسی متغیرهای مورد بررسی در ایران بپردازد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که است، که سرمایهگذاری مستقیم خارجی اثری مثبت بر رشد اقتصادی اینمجموعه از کشورها دارد بنابراینسرمایهگذاریمستقیمخارجی از طریق انباشت سرمایه فیزیکی به طور مستقیم منجربه افزایش رشد اقتصادی میگردد و به عنوان موتور رشد اقتصادی در این کشورها مطرح است.

لینک کمکی