فایل word بررسي تأثير سرمايه گذاري در تأمين نيرو بر سرمايه انساني مورد مطالعه: شرکت هاي توليدي استان خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير سرمايه گذاري در تأمين نيرو بر سرمايه انساني مورد مطالعه: شرکت هاي توليدي استان خوزستان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي دست آوردهاي نوين پژوهشي مديريت حسابداري اقتصاد

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر سرمایه گذاری در تأمین نیرو از بیرون و درون بر ابعاد سرمایه انسانی در سطح سازمان ) کمیت، تناسب، مکمل و خاص بودن سرمایه انسانی( انجام شده است. بدین منظور پرسشنامهای برای سنجش اینمتغیرها طراحی شد و پس از اطمینان روایی و پایایی ابزار اندازگیری توسط تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی، در میان نمونهای متشکل از 222 نفر از مدیران شرکتهای تولیدی استان خوزستان توزیع گردید. روش تحقیق حاضر، توصیفی علی به طور -مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. نتایج نشان داده که همه فرضیات و روابط بین متغیرها معنادار هستند. همچنین از بین مؤلفههای سرمایه گذاری درتأمین نیرو ) بیرون و درون(، سرمایه گذاری در تأمین نیرو از درون قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری برای ابعاد سرمایه انسانی سازمان دارد. همچنین دادهها نشان داد که دو بعد از چهار بعد سرمایه انسانی در سطح سازمان یعنی ابعاد مکمل بودن و خاص بودن سرمایه انسانی با یکدیگر تقریبا همبستگی بالایی دارند.

لینک کمکی