فایل word بررسي تأثير اعلام سود برآوردي هر سهم بر حجم و ميزان معاملات سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير اعلام سود برآوردي هر سهم بر حجم و ميزان معاملات سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394



تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

ازعوامل موثر بر روند حجم معاملات سهام یک شرکت در بازارسرمایه نشانه ها وعلایمی است که به صورت اطلاعات وپیش بینی های مختلف از داخل آن شرکت انعکاس می یابد و در دسترس سهامداران و سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان قرارمی گیرد.در این پژوهش وجود محتوا اطلاعاتی موثر در اعلامیه های سود پیش بینی شده هرسهم که از طریق بورس اوراق بهادار تهران منتشر می شوند،مورد بررسی قرار گرفته است.هدف از انجام این پژوهش،جهت دار نمودن فرایند تصمیم گیریسهامدارن وسرمایه گداران درمورد خرید،نگهداری ویا فروش سهام است.به همبن منظور تعداد 87 شرکت از شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند و دوره زمانی پژوهش سالهای 78 تا 09 می باشد.به منظور آزمون فرضیه ها،حجم معاملات سهام)از نظر تعداد سهام(در طول 4هفته قبل و 4هفته بعد ازتاریخ اعلامسود برآوردی هرسهم با استفاده ازآزمون رتبه ای علامت دار ویلکاکسون مورد آزمون قرار گرفته وهمچنین ارتباط بینسودآوری وسود قطعی هرسهم با استفاده از آزمون های رگرسیون خطی وآزمون همبستگی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون رتبه های علامت دار حاکی از آن است که روند حجم معاملات در هفته های قبل وبعد از اعلام سود برآوردیهرسهم تغییر می کند و این نتیجه نشان دهنده این است که اعلامیه سود برآوردی هر سهم دارای محتوای اطلاعاتی است و سهامداران وسرمایه گذاران نسبت به آن واکنش نشان می دهند.به بیان دیگر،این اعلامیه برای سهامداران وسرمایه گذاران قابلیت اعتبارواعتماد را دارد وبر این اطلاعات تکیه نموده وتصمیمات سرمایه گذاری خود را بر اساس آن اخذ می کنند. 9/ نتایج آزمون رگرسیون خطی وجود ارتباط بین سودآوری وسود قطعی هرسهم را تأیید می کند و میزان همبستگی 884 r= با استفاده از آزمون همبستگی نیز نشانگر وجود رابطه نسبتا قوی ومثبت بین این دو متغیر می باشد

لینک کمکی