فایل word بررسي تاثير مولفههاي اخلاق حرفهاي بر عملکرد کارکنان مطالعه موردي: شرکت پست تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير مولفههاي اخلاق حرفهاي بر عملکرد کارکنان مطالعه موردي: شرکت پست تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي دست آوردهاي نوين پژوهشي مديريت حسابداري اقتصاد

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

پیچیده شدن روز افزون عملیات سازمانی و فرایند مدیریت، توجه مدیران و دست اندرکاران سازمانها و صاحبنظران را به بحث اخلاق سازمانی و اخلاق حرفهای معطوف ساخته است. اخلاق به طور ساده عبارت است از شناخت صحیح ازناصحیح و سپس انجام صحیح و ترک ناصحیح. اخلاق حرفهای امروزه به عنوان یکی از زمینههای دانش مدیریت در سازمان به شمار میرود. این اخلاق یکی از مسائل مهم موثر بر عملکرد کارکنان سازمان است. براین اساس مهمترین هدف این تحقیقبررسی تاثیر مولفههای اخلاق حرفهای بر عملکرد کارکنان در شرکت پست تهران است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است.روش تحقیق حاضر بر اساس نحوه گردآوری دادهها از نوع توصیفی پیمایشی میباشد. نمونه آماری این تحقیق 081 نفر از – کارکنان شرکت پست در تهران می باشد. روش نمونهگیری در این تحقیق تصادفی است. با توجه به نرمال بودن دادههایتحقیق در تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی فرضیههای تحقیق نشان داد که بین سه عامل )وجدان کاری و اعتماد و مسئولیتپذیری( با عملکرد رابطه همبستگی مثبت وجود دارد ولی بین مولفه امانتداری و عملکرد کارکنان رابطه معنیداری وجود ندارد. همچنین نتایج حاصل از رتبهبندی مولفههای اخلاق حرفهای نشان داد که بعد وجدان کاری بیشترین تاثیر را بر عملکرد دارد.

لینک کمکی