فایل word بررسي رابطه جو اخلاقي و تعهد سازماني با ميانجي گري هويت سازماني ادارات امور مالياتي استانگيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه جو اخلاقي و تعهد سازماني با ميانجي گري هويت سازماني ادارات امور مالياتي استانگيلان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

امروزه داشتن نیروی انسانی متعهد، ازجمله اولویتهای هر سازمان است. کارکنان متعهد، بیشتر کار می کنند و منظم ترند و بالعکس عدم تعهد آنان، آثار زیانباری بر سازمان خواهد گذاشت. جو اخلاقی سازمان از جمله عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان می باشد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه جو اخلاقی و تعهد سازمانی با میانجی گری هویت سازمانی کارکنان انجام گردید. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع مطالعات توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارکنان ادارات امور مالیاتی استان گیلان بود که ابتدا به شهرستان های مختلف دارای اداره امور مالیاتی، طبقه بندی، سپس با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس، تعداد 236 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها به وسیله ابزار پرسشنامه، جمع آوری گردیده و از طریق آزمونهای همبستگی و رگرسیون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که بین جو اخلاقی با هویت سازمانی، و مابین هویت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه مثبت، برقرار است.در نهایت، نتیجه آزمون رگرسیون چند گانه نیز بیانگر آن بود که جو اخلاقی از طریق هویت سازمانی با تعهد سازمانی ارتباط مثبت و معنا داریدارد.

لینک کمکی