فایل word بررسي رابطه بين يادگيري مبتني بر وب با نگرش دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه اصفهاننسبت به مؤلفه ايجاد دانش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين يادگيري مبتني بر وب با نگرش دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه اصفهاننسبت به مؤلفه ايجاد دانش :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر بررسی رابطه بین یادگیری مبتنی بر وب با نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان نسبت به مؤلفه ایجاد دانش می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش از نوع همبستگی است.در این پژوهش اطلاعات مورد نیاز به صورت استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع آوری شده است. جامعه آماری دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان هستند.حجم جامعه مذکور 2334 نفر می باشد.روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی می باشد و تعداد 200 نفر شده اند.برای بررسی روایی پرسشنامه یادگیری مبتنی بر وب از روایی محتوایی استفاده شده است. برای بررسی پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار 20 SPSS محاسبه گردید. پایایی این پرسشنامه را خوب ارزیابی کرد. تجزیه و تحلیل داده توسط نرم افزار spss20 استفاده شد. نتیجه می گیریم آموزش مبتنی بر وب با نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی نسبت به مؤلفه ایجاد دانش رابطه معناداری دارد.

لینک کمکی