فایل word بررسي رابطه بين يادگيري سازماني با نوآوري در بين مديران آموزش و پرورش شهرستان مياندوآب در سال تحصيلي 1391-1390

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين يادگيري سازماني با نوآوري در بين مديران آموزش و پرورش شهرستان مياندوآب در سال تحصيلي 1391-1390 :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی و نوآوری در بین مدیران آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی 91-1390 صورت پذیرفته است. روش تحقیق در این پژوهش همبستگی بود و اطلاعات از طریق پرسشنامه های استاندارد نوآوری و یادگیری سازمانی جمع آوری گردیده، جامعه ی آماری تحقیق کلیه مدیران زن و مرد مقطع ابتدایی شهرستان میاندوآب می باشد که تعداد 75 نفر از این جامعه به روش تصادفی نسبتی و از طریق فرمول کوکران انتخاب و به پرسشنامه های تحقیق پاسخ دادند. برای اطمینان از پایایی آزمون از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده گردید که مورد تایید قرار گرفت و برای اطمینان از روائی آزمون از ا روائی صوری استفاده گردید و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss ویرایش 17 استفاده شد که نتایج تحقیق نشان داد:بین یادگیری سازمانی و مولفه های هفتگانه آن(چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و یادگیری گروهی، اشتراک دانش، تفکر سیستمی، رهبری مشارکتی، توسعه شایستگی های کارکنان) با نوآوری سازمانی رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد. همچنین میزان نوآوری سازمانی به میزان 38 درصد از روی مولفه های یادگیری سازمانی شامل شایستگی های سازمانی،کار و یادگیری گروهی و رهبری مشارکتی قابل تبیین است.

لینک کمکی