فایل word بررسي رابطه بين هوش هيجاني و سبک رهبري تحول گرادر اداره کل ورزش و جوانان استانآذربايجان شرقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين هوش هيجاني و سبک رهبري تحول گرادر اداره کل ورزش و جوانان استانآذربايجان شرقي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

تحقیق حاضرباهدف بررسی را بطه بین هوش هیجانی و سبک رهبری اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی انجام شده است. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و کارکنان بودکه ترتیب 176 نفر می باشند و از این تعداد 118 نفر، به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی و پرسشنامه سبک رهبری تحول گرا بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، علاوه بر استفاده از شاخص های آمار توصیفی، از روش آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین هوش هیجانی و ابعاد خود مدیریتی، خود آگاهی، مهارت های اجتماعی، همدلی و سبک رهبری تحولگرا رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد

لینک کمکی