فایل word بررسي رابطه بين نشانههاي تداوم فعاليت در گزارش حسابرسي و بقاي شرکتها در بورس اوراقبهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين نشانههاي تداوم فعاليت در گزارش حسابرسي و بقاي شرکتها در بورس اوراقبهادار تهران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

امروزه سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار بخش مهمی از اقتصاد هر کشور را تشکیل میدهد. در این راستا توجه به تشخیص تداوم فعالیت برای سرمایهگذاران و سهامداران از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است. صورتهای مالی و بالاخص گزارش حسابرس میتواند به سرمایهگذاران در این زمینه کمک نماید. یکی از ویژگیهای حسابرسی اعتبار بخشیدن به صورتهای مالی شرکتها است و به تبع آن اتکا کردن به اطلاعات مالی شرکتها فزونی مییابد. در این تحقیق رابطه بین نشانههای تداوم فعالیت در گزارش حسابرسی و بقای شرکتها در بورس اوراق بهادار ( 1387 تا 1392 ) مورد بررسی قرار گرفته است. نشانههای تداوم فعالیت مورد بررسی از 3 بخش تشکیل شده است که شامل نشانه های مالی(فزونی کل بدهیها بر کل داراییها، فزونی جریانهای خروجی بر جریانهای ورودی وجوه نقد حاصل از عملیات، نامساعد بودن نسبت-های مالی، زیانهای عمده عملیاتی، عدم پرداخت سود سهام، عدم توانایی در پرداخت به موقع حسابهای پرداختنی، عدم توانایی در شرایط مقرر در وامها)، نشانههای عملیاتی (از دست دادن بازار فروش، مشکلات کارگری یا کمبود مواد اولیه و قطعات) و نشانههای قانونی (عدم رعایت الزامات مربوط به سرمایه یا سایر الزامات قانونی، وجود دعاوی حقوقی و تحمل نتایج آن خارج از توان واحد مورد رسیدگی)میباشد. که ارتباط آنها با بقای شرکتها در بورس مورد مطالعه قرار گرفت. ارتباط هریک از متغیرها با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک یک متغیره مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیلها در سطح اطمینان 95% انجام شد. نتایج بیانگر آن است که همه متغیرهای ذکر شده بجز نسبت سودناخالص ناتوانی درپرداخت به موقع حسابهای پرداختنی و مشکلات کارگری یا کمبودمواد اولیه وقطعات، دارای ارتباط معنی داری با بقای شرکتها هستند

لینک کمکی