فایل word بررسي رابطه بين نسبت سود هر سهم به قيمت( E/P )آتي و رشد سود در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين نسبت سود هر سهم به قيمت( E/P )آتي و رشد سود در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

میزان سود آوری یک شرکت از مهم ترین معیارهای ارزیابی شرکت ها توسط سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران برای تصمیم گیری به دنبال روش های جدید و بررسی متغیرهایی هستند که اطلاعات مفیدتری به آن ها دهد. نسبت E/P آتی علیرغم اینکه اطلاعات مفیدی نسبت به E/P قبلی به ما می دهد، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر به دنبال آن است که بررسی نماید که چه رابطه ای بین E/P آتی و رشد سود وجود دارد؟ بر این اساس، این پژوهش به بررسی رابطه بین نسبت سود هر سهم به قیمت آتی و رشد سود در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای بررسی این موضوع، اطلاعات 94 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1392 استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل های رگرسیون حداقل مربعات معمولی بیانگر این است که با ثابت نگه داشتن ریسک،نسبت E/P آتی با رشد سود رابطه معکوس معنادار دارد. همچنین، با ثابت نگه داشتن رشد، رابطه مثبت معناداری بین نسبت E/P آتی با ریسک سود مشاهده شد.

لینک کمکی