فایل word بررسي رابطه بين مديريت سود و درجه اهرم عملياتي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين مديريت سود و درجه اهرم عملياتي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش شناسایی رابطه میان اهرم عملیاتی و مدیریت سود است. دوره زمانی پژوهش شامل یک دوره 8 ساله ، از سال 1385 تا 1392 می باشد. تعداد شرکتهای نمونه پژوهش نیز شامل 70 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.روش پژوهش از نوع همبستگی است. آزمون فرضیه ها نیز بر اساس روش رگرسیون چند متغیره انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که درجه اهرم عملیاتی با مدیریت سود رابطه مثبت و معنی دار دارد. هم چنین یافته این پژوهش این پژوهش بیانگر آن است که اندازه شرکت صاحبکار ، نسبت سود آوری و پیچیدگی شرکت با درجه اهرم عملیاتی رابطه معنی دار ندارند. شواهد پژوهش بر این نکته تاکید دارند که رابطه مستقیم میان اهرم عملیاتی و مدیریت سود می تواند ناشی از افزایش اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باشد.

لینک کمکی