فایل word بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و ارزش ويژه برند مشتري محور بر مبناي مدل دنيسون و آکر(مطالعه موردي: گروه صنعتي بارز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و ارزش ويژه برند مشتري محور بر مبناي مدل دنيسون و آکر(مطالعه موردي: گروه صنعتي بارز) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

تغییرات سریع در تکنولوژی، تحولات سریع در بازار و نیازهای مشتری از عواملی هستند که نقش برند را بسیار برجسته نموده و توجه ویژه به آن را اجتناب ناپذیر می نماید چرا که یک برند قوی کمک خواهد کرد که شرکتها با توجه به محیط و نیازهای مشتریان، خود را در بازارها متمایز کرده و به حفظ عملکرد مالی و کسب و کار خود بپردازند. امروزه فرهنگ سازمانی به عنوان سرچشمه همه تواناییهای سازمان درآمده است به گونه ای که برخی بر این گمانند که کامیابی و شکست سازمانها را باید در فرهنگ آنها یافت.این پژوهش در پی آن است که به بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و ار زش ویژه برند مشتری محور بر مبنای مدل دنیسون و آکر بپردازد. پژوهش حاضر با توجه به هدف از همبستگی میباشد. همچنین از نظر تحلیل، این پژوهش از نوع » توصیفی- پیمایشی « است و از نظر روش از نوع کاربردی نوع پژوهش است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان دفتر مرکزی و نمایندگان و مشتریان وفادار به گروه صنعتی بارز در سطح استان تهران می باشند. برای جمع دآوری داده هااز پرسشنامه و برای تحلیل نتایج از روشهای آمار توصیفی مانند فراوانی،میانگین و... و استنباطی مانند تحلیل عاملی،مدل ساختاری و ... استفاده میشود. نتایج حاکی از آن است که با توجه به نظرات جامعه آماری پژوهش، سه بعد فرهنگ سازمانی شامل رسالت، درگیر شدن در کارها و انطباقپذیری رابطه مثبت و معنیداری با ارزش ویژه برند مشتری محور دارد و بعد سازگاری رابطه معنیداری با ارزش ویژه برند مشتری محور ندارد.لذا به نظر می رسد جامعه آماری باید ضمن التفات به سه مولفه تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند توجه خاصی را به موضوع سازگاری درون و برون سازمانی داشته باشد.

لینک کمکی