فایل word بررسي رابطه بين عوامل شغلي (خشنودي شغلي، کنترل شغلي، خستگي شغلي، دلبستگي شغلي،الزامات شغلي و رضايت شغلي) با چابکي سازماني در اداره کل ورزش و جواناناستان آذربايجان شرقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه بين عوامل شغلي (خشنودي شغلي، کنترل شغلي، خستگي شغلي، دلبستگي شغلي،الزامات شغلي و رضايت شغلي) با چابکي سازماني در اداره کل ورزش و جواناناستان آذربايجان شرقي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

یک سازمان چابک فرآیندهای سازمانی و افراد را با فناوری پیشرفته ترکیب می کند تا نیازهای مشتری را برای ارائه محصولات و خدمات با کیفیت زیاد و در مدت زمان نسبتاً کوتاه برآورده کند. این امر تنها زمانی اتفاق می افتد که چابیی به عنوان یک ارزز سازمانی منظم و یک راهبرد توسط رهبر سازمان پشتیبانی شود.هدف تحقیق حاضر تعیین رابهه خشنودی شغلی، کنتری شغلی، خستگی شغلی، دلبستگی شغلی، الزامات شغلی و رضایت شغلی با چابکی سازمانی است فرضیه های تحقیق عبارتنداز: 1- رابطه بین خشنود شغلی با چابکی سازمانی 2- رابطه بین ماهیت کار با چابکی سازمان 4- رابطه بین سرپرستی با چابکی سازان 4- رابطه بین حقوق ودستمزد با چابکی سازمان 5- رابطه بین فرصت ارتقاء و ترفیع با چابکی سازانی 6- رابطه بین همکاران شغلی با چابکی سازمان 7- رابطه بین کنترل شغلی با چابکی سازمانی

لینک کمکی