فایل word بررسي تأثير فرهنگ سازمان بر يادگيري سازمان و عدالت سازماني: با درنظر گرفتن تأثير تسهيمدانش و تعهد سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير فرهنگ سازمان بر يادگيري سازمان و عدالت سازماني: با درنظر گرفتن تأثير تسهيمدانش و تعهد سازماني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

فرهنگ سازمانی شیوه انجام گرفتن امور را در سازمان برای کارکنان مشخص میکند. فرهنگ یکی از مهمترین ویژگیهای یک سازمان است. فرهنگ سازمانی نشاندهنده مشخصه های یک سازمان است که مستقیماً بر نحوه رفتار و کارکردن روزمره کارکنان و اینکه چطور در سازمان ارتباط برقرار کنند تأثیر میگذارد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی، تسهیم دانش و ادراک از عدالت سازمان است. در این پژوهش تعهد سازمانی به عنوان متغیر میانجی درنظر گرفته شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی می باشد. پس از بررسی پژوهشهای انجام شده داخل و خارج از کشور، در زمینه فرهنگ سازمانی، عدالت و یادگیری سازمانی، متغیرهای مدل پژوهش تعیین شد. با بررسی متغیرها و مطالعه پیشینه پژوهش، مشخص شد که فرهنگسازمانی هم بر یادگیری سازمانی، کسب و به اشتراکگذاری دانش و هم بر عدالت سازمانی تأثیر دارد. ضمن اینکه تعهد سازمانی نیز بر این رابطه علی تأثیر میگذارد. در ادامه با مطالعه پیشینه پژوهشهای صورت گرفته مدل مفهومی طراحی شده، که نحوه ارتباط این عناصر را نشان میدهد

لینک کمکی