فایل word بررسي تأثير عوامل نهادي بر شاخص توسعه انساني(مطالعه موردي: منتخبي از کشورهاي در حال توسعه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير عوامل نهادي بر شاخص توسعه انساني(مطالعه موردي: منتخبي از کشورهاي در حال توسعه) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

توسعه انسانی عنوان یکی از مهم ترین زیربخش های توسعه، از جمله متغیرهایی است که، مطالعه در مورد عوامل تأثیر گذار برآن ضروری به نظر می رسد. با توسعه انسانی راه رسیدن به رشد اقتصادی مستمر و پایدار فراهم می گردد. چراکه، در نظریه های نوین رشد نیز برآنند که رشد و توسعه اقتصادی نمی توانند بدون توسعه منابع انسانی به مسیری مطلوب رهنمون شوند. این مقاله به بررسی تأثیر متغیرهای مربوط به شاخصهای عوامل نهادی، مخارج بخش دولتی و سرمایه فکری بر شاخص توسعه انسانی 7 کشور منتخب درحال توسعه (با لحاظ ایران) طی دوره زمانی 2002 تا 2013 پرداخته است. که جهت برآورد اثرات متغیرها از تکنیک هم انباشتگی پانلی با رهیافت حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) استفاده شده است و براساس نتایج رگرسیونی، تمامی شاخصهای مورد بررسی دارای تأثیرات مثبت و معنی داری برشاخص توسعه انسانی می باشند

لینک کمکی