فایل word بررسي تأثير ضريب ارزش افزوده سرمايه فکري بر عملکرد شرکت هاي پذيرفته شده در بورساوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير ضريب ارزش افزوده سرمايه فکري بر عملکرد شرکت هاي پذيرفته شده در بورساوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

ارزش شرکت مبتنی بر چیزی بیش از سرمایه فیزیکی است. دارایی های نامحسوس از قبیل IC همیشه وجود دارند، اما اخیراً متخصصین حسابداری به طور جدی برای توضیح،شفاف سازی و اندازه گیری آنها تلاش هایی را انجام داده اند.در این راستا ماهیت بین IC و عملکرد شرکت یک حوزه نسبتاً بررسی نشده است،هدف کلی این تحقیق بررسی عملکرد سرمایه فکری و تأثیر آن بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد،که در این تحقیق از اطلاعات 101 شرکت فعال در بازه زمانی 1385 الی 1390 استفاده گردیده است.در این تحقیق از سه متغیر سرمایه ساختاری،سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی به عنوان مولفه های ساختار سرمایه فکری (سرمایه مستقل)و از سه متغییر بازده دارایی ها،بازده حقوق صاحبان سهام،رشد درآمد به عنوان مولفه های عملکرد شرکت(متغیر های وابسته)و از دو متغییر کنترلی اهرم مالی و اندازه شرکت استفاده گردید.به منظور انجام این تحقیق شش فرضیه طراحی گردید که برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیونی پنل دیتا با روش اثرات ثابت استفاده شده است.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول وجود رابطه مثبت و معنادار بین ارزش افزوده سرمایه فکری در سال گذشته و ROA ،نتایج حاصل از فرضیه اصلی دوم وجود رابطه منفی و معنادار بین ارزش افزوده سرمایه فکری در سال گذشته با ROE را نشان می دهد،اما نتایج حاصل از فرضیه سوم بیانگر عدم ارتباط معنادار بین دو متغیر ارزش افزوده سرمایه فکری در سال گذشته و RG می باشد.سایر نتایج بیانگر این مطلب می باشد که کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری می تواند روابط بین کارایی سرمایه فیزیکی با متغیر های ROA ، ROE ، RG را تعدیل نماید

لینک کمکی