فایل word بررسي تأثير سلامتي و بهرهوري بر رشد و توسعهي اقتصادي( مطالعه موردي کشورهاي منتخب منا )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير سلامتي و بهرهوري بر رشد و توسعهي اقتصادي( مطالعه موردي کشورهاي منتخب منا ) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر عملکرد بهتر نیروی انسانی بهداشت و سلامت و شاخصهای مرتبط با آن در ارتقای سطح رشد اقتصادی هر کشوری میباشد. سرمایه سلامت به عنوان بخش مهم از سرمایه انسانی در رشد اقتصادی تلقی میشود.هدف از این مطالعه نیز نشان دادن اهمیت شاخصهای سلامتبر رشد اقتصادی در کشورهای منتخبی از منا که همگی جزء کشورهای در حال توسعه میباشند صورت گرفته است. بدین منظوریک مدل اقتصاد سنجی ارائه گردیده است که با به کار بردن دادههای تابلویی برای دوره 2013- 2000 بوده است.نتایج نشان میدهد که تحصیلات دارای بیشترین تأثیر بر رشد اقتصادی این کشورها میباشد. همچنین شاخص سلامت(امید به زندگی) و بهرهوری نیروی کار دارای تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی است. اما نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال، جمعیت و هزینه و مخارج مصرفی خانوارها برای به دست آوردن سلامتی دارای تأثیر منفی بر رشد اقتصادی میباشد

لینک کمکی