فایل word بررسي تأثير ساختار سازماني شرکت بر بهره وري نيروي انساني در معاونت تجاري شرکت مخابراتايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير ساختار سازماني شرکت بر بهره وري نيروي انساني در معاونت تجاري شرکت مخابراتايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف این مقاله این است که بر اساس مدل یونیدا ( 2010 )، به بررسی تأثیر یک بعد خصوصی سازی (ساختار سازمانی) بر بهره وری نیروی انسانی در معاونت تجاری شرکت مخابرات ایران بپردازد. روش پژوهش، پیمایش بود. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان و مدیران معاونت تجاری شرکت مخابرات ایران بودند ( 75 نفر). با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 42 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شامل 8 سؤال است. برای بررسی روایی صوری و محتوایی پرسشنامه از اظهارنظر صاحب نظران استفاده شد از آنجا که میزان ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده 0/846 و بالاتر از 0/7 بود بیانگر هماهنگی درونی گویه ها و تأیید پایایی پرسشنامه بود

لینک کمکی