فایل word بررسي تأثير رابطه بين ساختار مالکيت و حاکميت شرکتي بر مديريت سود در شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير رابطه بين ساختار مالکيت و حاکميت شرکتي بر مديريت سود در شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود . به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از عوامل مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی دارند .در این پژوهش به بررسی تاثیر برخی از اجزای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود خواهیم پرداخت .و بطور کلی اهمیت و ضرورت این پژوهش این است که به گونه تجربی به سرمایه گذاران و صاحبان سود نشان دهد که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه نوع مدیریت سود را اعمال می کنند و قبل از سرمایه گذاری به ترکیب سهامداران نیز توجه داشته باشند . در این راستا تاثیر برخی از اجزای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، در دوره زمانی 1385 تا 1390 مورد آزمون قرار گرفته است . در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانهبرای کلیه اطلاعات استفاده شده است . همچنین آزمون چاو و هاسمن برای تعیین مدل مناسب جهت برآورد پارامترها و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته استفاده شده ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است . کلیه فرضیه ها بر روی 110 عضو نمونه انجام شده است.

لینک کمکی