فایل word بررسي تأثير ترفيعات فروش و مديريت ارتباط با مشتري بر کيفيت ادراک شده محصول در راستايافزايش وفادراي برند(مطالعه موردي: محصولات لوازم خانگي در شهرستان بابل)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير ترفيعات فروش و مديريت ارتباط با مشتري بر کيفيت ادراک شده محصول در راستايافزايش وفادراي برند(مطالعه موردي: محصولات لوازم خانگي در شهرستان بابل) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ترفیعات فروش و مدیریت ارتباط با مشتری بر کیفیت ادراک شدهمحصول در راستای افزایش وفادرای برند محصولات لوازم خانگی در شهرستان بابل انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی_ پیمایشی بوده وروش جمعآوری داده- های پژوهش، روش میدانی وابزار جمعآوری دادهها، پرسشنامه میباشدهمچنین به تعداد 196 پرسشنامه در بین جامعه نمونه توزیع گردید و سپس بعد از جمعآوری و کد گذاری دادهها با استفاده از معادلات ساختاری و با استفاده از نرمافزار SPSS و LISREL تجزیه و تحلیلها صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که کیفیت ادراک شده از محصول بر وفاداری به مارک تجاری مثبت و معنادار میباشد . همچنین نگرش افراد به تبلیغات و مدیریت ارتباط با مشتری اثری مثبت و معنادار و هزینه تبلیغات، ترفیعات مادی و ترفیعات غیر مادی فاقداین اثر میباشند

لینک کمکی