فایل word بررسي تأثير تخصص حسابداري کميته حسابرسي بر مديريت سود و تعديل سود در شرکتهايپذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير تخصص حسابداري کميته حسابرسي بر مديريت سود و تعديل سود در شرکتهايپذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در این مقاله از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخص مدیریت سود استفاده میشود. نمونه، شامل 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1391- 1392 بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای همبستگی، آزمون لاگرانژ ( LM ) و.. مورد آزمون قرار گرفتهاند. متغیر مستقل پژوهش تخصص حسابداری کمیته حسابرسی است و متغیر وابسته پژوهش، مدیریت سود، کاهش رواج مدیریت سود و اجتناب از تعدیل غیرمنفی سود می باشد. نتایج بدست آمده نشان میدهد که بینتخصص حسابداری کمیته حسابرسی و مدیریت سود، کاهش دستکاری سود تعهدی شرکت، اجتناب از تعدیل غیرمنفی سود و کاهش رواج مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد. وجود تخصص در کمیته حسابرسی میتواند مدیریت سود شرکت را تحت تأثیر قرار داده و باعث کاهش آن شود. پس وجود تخصص حسابداری کمیته حسابرسی میتواند به عنوان عاملی بازدارنده عمل کند

لینک کمکی