فایل word بررسي تأثير بازاريابي دروني بر کيفيت محصولات لبني(مورد مطالعه : محصولات لبني شرکت صالح آمل)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير بازاريابي دروني بر کيفيت محصولات لبني(مورد مطالعه : محصولات لبني شرکت صالح آمل) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

بازاریابی درونی یکی از مباحث بازاریابی است که دو دهه قبل به عنوان شیوه ای برای حل مسائل و مشکلات مربوط به کارکنان سازمان ها با کیفیت محصولات توسط آن ها مطرح شد. مطالعات مربوط در این زمینه حاکی از آن است که فعالیت های بازاریابی درونی از طریق پاداش و ایجاد انگیزه در کارکنان موجب افزایش تعهدسازمانی در آن ها شده، رقابت پذیری سازمان را بهبود بخشیده و شایستگی ها را ارتقا می دهد. ما در این تحقیق به بررسی تأثیر بازاریابی درونی بر کیفیت محصولات شرکت لبنی صالح آمل خواهیم پرداخت که هدف اصلی از مفهوم بازاریابی درونی آن است که مدیریت کسب و کار نیازهای کارکنان را مورد توجه قرار داده و انگیزش کارکنان را تأمین کند. بنابراین برای داشتن کیفیت محصولات برتر باید کارکنان متعهد به اهداف و چشم اندازهای شرکت باشند. با مطرح شدن ایده و مفهوم بازاریابی درونی،اهمیت و نقش تعیین کننده کارکنان در موفقیت برنامه های بازاریابی بیرونی بیش از پیش روشن تر می شود. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی انتخاب شد. ابزار گردآوری دادهها، دو پرسشنامه محقق ساخته شامل : پرسشنامه بازاریابی درونی و پرسشنامه کیفیت محصولات بود.که روایی محتوایی آن توسط اساتید و متخصصان مورد تایید قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بازاریابی درونی بر کیفیت محصولات تأثیر معناداری دارد. همچنین تأثیر مولفههای بازاریابی درونی شامل : چشمانداز سازمان، توسعه کارکنان و پاداش کارکنان برکیفیت محصولات معنادار شده است.

لینک کمکی