فایل word بررسي تأثير اعتماد و شناسايي برند بر طرفداري از برند بانک ملت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تأثير اعتماد و شناسايي برند بر طرفداري از برند بانک ملت :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

چکیده: بانک ها در طی سال های اخیر با چالش های فراوانی روبرو بوده اند که مهم ترین این چالش ها، گسترش دامنه رقابت بین آنها وافزایش سطح دانش و آگاهی مشتریان بوده است. این رقابت تنگاتنگ در میان بانکهای ایرانی به دلیل افزایش تعداد بانکهای خصوصی وتبدیل برخی بانکهای دولتی به خصوصی به وجود آمده است، لیکن چنان به نظر می رسد که بانکها رویکرد مدونی برای شناخت و درکمشتریان خود و برآورده نمودن بهتر نیازها و جلوگیری از گرایش مشتریان به بانکهای دیگر تدوین ننموده اند. همچنین هزینه های پایین تغییربانک برای مشتریان ایرانی و پیوستن آنها به بانکهای رقیب، از عدم وجود برنامه های وفادارسازی بانکها جهت خلق ارزش های ماندگار برایمشتریان ناشی می شود. در حقیقت بانکها با فراهم کردن عوامل وفادارسازی مشتریان، اعتماد برند خود را افزایش و هزینه های جابجایی بانکرا برای مشتریان افزایش می دهند که این مهم بر قصد انتخاب بانک تأثیرگذار خواهد بود که باید در مورد آن به مطالعه پرداخت. در این راستاهدف از تحقیق حاضر فایل word بررسي تأثير اعتماد و شناسايي برند بر طرفداري از برند بانک ملت شهر تهران بوده است که در این راستا 104 نفر ازمشتریان این بانک به طور تصادفی انتخاب و به پرسشنامه تحقیق پاسخ گفتند. روایی محتوایی این پرسشنامه به تأیید چند تن از اساتید اینحوزه رسیده و میزان پایایی آن نیز به کمک آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. در پایان نتایج حاصل از پرسشنامه های تحقیق بهکمک آزمون معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که مدل مورد استفاده تحقیق از برازش مناسبی برخوردار بوده است ومتغیرهای اعتماد و شناسایی برند بر روی ابعاد طرفداری از برند بانک تأثیر مثبت و معنی داری ) p<0/01 ( داشته اند.

لینک کمکی