فایل word بررسي تاثيرفناوري اطلاعات بر مديريت کيفيت جامع(مورد مطالعه : بانک صادرات سرپرستي مرکز تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثيرفناوري اطلاعات بر مديريت کيفيت جامع(مورد مطالعه : بانک صادرات سرپرستي مرکز تهران) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي جهت گيري هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان ها به بهبود عملکرد و مدیریت در هر سازمانی کمک خواهد کرد. لذا استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان حمایت کننده و پشتیبان بر ابعاد و جنبه های مدیریت کیفیت به عنوان عامل تاثیر گذار محسوب می شود. از سوی دیگر نقش مدیریت کیفیت در افزایش اثربخشی و موفقیت، رضایت مشتری و کاهش هزینه های تولید و بهبود سودآوری سبب خواهد شد تا سازمان ها و شرکت ها تلاش بیشتری در بکارگیری فناوری ها در جهت نیل به این امر داشته باشند. لذا هدف این پژوهش مطالعه و بررسی تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت جامع در بانک صادرات سرپرستی مرکز تهران است. جامعه آماری این پژوهش 220 نفر مشتمل بر روسا و معاونین صف و مدیران عالی، معاونین و کارشناسان ستاد بانک صادرات سرپرستی مرکز تهران است. یافته های حاصل از این پژوهش که با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد نشان می دهد که رابطه معناداری میان فناوری اطلاعات و هر یک از جنبه های مدیریت کیفیت در بانک صادرات وجود دارد. همچنین با استفاده از آزمون فریدمن مشخص شد که فناوری اطلاعات بیشترین تاثیر را بر بخش حمایت از داده ها و گزارشات و کمترین تاثیر را مدیریت جریان فرایند دارد

لینک کمکی