فایل word بررسي آزمايشگاهي تغييرات غلظت جريان چگال درمخازن سدها در اثر جريان ورودي رودخانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي آزمايشگاهي تغييرات غلظت جريان چگال درمخازن سدها در اثر جريان ورودي رودخانه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس سراسري معماري و مهندسي عمران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در رسوب گذاری مخازن سدها و دریاچه ها، جریان چگال نقش اصلی را عهده دار می باشد. استفاده از موانع، باعث افزایش رسوب در پشت آنها و کاهش ورود ذرات جریان به خروجی سد می شود. در این تحقیق به منظور بررسی تغییرات غلظت جریان چگال و بررسی رفتار آن در اطراف مانع، از روش آزمایشگاهی استفاده شده است. در مجموع تعداد 41 آزمایش بر روی فلوم انجام گردید. آزمایش ها دریک فلوم (کانال) شیبدار با موانع با ارتفاعات 5 و 10 سانتی متر و اعداد فرود ورودی 0/086، استفاده از سه مانع متوالی با افزایش ارتفاع مانع با عدد فرود جریان ورودی 0/173، غلظت جریان چگال به میزان 55% کاهش نشان داده است. همچنین با افزایش عدد فرود از 0/108 به 0/173 بعلت ثابت بودن سطح مقطع سرعت جریان چگال حدود 30% افزایش پیدا کرده و فرصت رسوبگذاری کاهش یافته، در نتیجه راندمان تله اندازی نیز تقریباً 2% کاهش می یابد.

لینک کمکی