فایل word افراز نرخ لغزش در صفحه گسل مشا با روش المان هاي مرزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word افراز نرخ لغزش در صفحه گسل مشا با روش المان هاي مرزي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس سراسري معماري و مهندسي عمران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

برای یک گسل ایده آل در محیط کشسان، توزیع لغزش حول یک مقدار مرکزی بیشینه، متقارن و بیضی شکل است. ولی در طبیعت این توزیع نه به شکل بیضی و نه متفارن است. توزیع آهنگ لغزش در صفحه گسل به برهمکنش پارامترهای متعددی از جمله هندسیه خود گسل و گسل های مجاور، شرایط مرزی روی گسل ها و مناطق دور و معادله رفتاری محیط اطراف بستگی دارد. از طرفی بررسی این توزیع، نقش مهمی در بررسی انتقال لرزه خیری از یک گسل به گسل های دیگر دارد. با توجه به واقع شدن کلان شهر تهران در بخش جنوبی البرز مرکزی، بررسی برهمکنش مکانیکی بین گسل های فعال شمال تهران از جمله گسل مشا- قشم اهمیت ویژه ای در تحلیل خطر لرزه ای در پایتخت دارد. در این تحقیق با درنظر گرفتن یک تیم فضای کشسان همگن و همسان برای منطقه مورد بررسی اطلاعات هندسی گسل و پارامترهای ژئولوژیکی منطقه از منابع متفاوت انتخاب و ثابت فرض شد، در ادامه شرایط مرزی تنش با استفاده از مشاهدات GPS محاسبه شد که عامل ایجاد کننده لغزش در گسل است. بر این اساس جهت بیشینه کوتاه شدگی در منطقه مورد بررسی دارای امتداد N36.5E است که دامنه آن بزرگ تر از جهت بیشینه کششی است. سپس گسل ها در راستای عمود برهم قفل و در راستای مماسی به صورت آزاد رها شدند. با اعمال شرایط مرزی با سامانه گسلی، آهنگ لغزش بین گسل ها افراز شد. برای افزار از روش المان های مرزی استفاده گردید. مدل نابرجایی تحلیلی (کادا (1985) نیز در حکم حل اساسی انتخاب شد. نتایج حاصل، نشانگر خروج آهنگ لغزش توزیع شده روی گسل ها از حالت متقارن و بیضی شکل است و از وجود برهمکنش بین گسل ها تحت تأثیر تنش منطقه ای و هندسه گسل های مجاور حکایت می کند. همچنین اکثر گسل ها دارای رفتار چپ گرد و معکوس اند و آهنگ لغزش های چپ گرد عموماً بیشتر از آهنگ لغزش های معکوس است.

لینک کمکی