فایل word اصلاح و بهينه سازي دانه بندي خاک جهت بهبود ظرفيت باربري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اصلاح و بهينه سازي دانه بندي خاک جهت بهبود ظرفيت باربري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس سراسري معماري و مهندسي عمران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

رسوبات رودخانه ای که شامل ماسه بد دانه بندی شده همراه با شن می باشند، جهت مصارف مختلف دارای کاربردهای گوناگونی می باشند؛ ولی بهدلیل عدم و یا وفور بعضی از سایز ذرات، خواص فیزیکی و مکانیکی متنوعی را از خود بروز می دهند. یکی از روشهای معمول و کم هزینه برای افزایش ظرفیت باربری این گونه خاک ها، اصلاح منحنی دانه بندی خاک می باشد. در این تحقیق جهت تعیین ظرفیت باربری این گونه خاک ها، از اصلاح منحنی دانه بندی خاک به واسطه نبود ذرات خاک مانده روی الک های استاندارد یک دوم اینچ، سه هشتم اینچ، یک چهارم اینچ، سه شانزدهم اینچ، 8#، 30#، 50# و 200# استفاده گردید. سپس آزمایش های آزمایشگاهی شامل دانه بندی، تراکم و سی بی آر نقطه ای (10، 30 و 65 ضربه) بر روی نمونه های مورد بررسی انجام گرفت. نتایج آزمایش های تراکم نشان داد که بیشترین وزن مخصوص خشک حداکثر در نبود ذرات خاک ماندهروی الک سه شانزدهم اینچ و کمترین میزان آن در نبود ذرات خاک مانده روی الک یک دوم اینچ به دست می آید و بیشترین میزان رطوبت بهینه درنبود ذرات خاک مانده روی الک یک دوم اینچ و در مابقی موارد تغییر چندانی حاصل نشده است. همچنین نتایج آزمایش های سی بی آر نشان داد که بیشترین میزان دانسیته خشک سی بی آر و سی بی آر غرقاب در نبود ذرات خاک مانده روی الک سه شانزدهم اینچ و کمترین میزان آنها در نبود ذرات خاک مانده روی الک یک دوم اینچ به دست آمد.

لینک کمکی