فایل word تعريف مسئله جديد کاوش مجموعه تراکنش و روش حل آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعريف مسئله جديد کاوش مجموعه تراکنش و روش حل آن :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

قوانین انجمنی از مهمترین شاخههای دادهکاوی است که کاوش مجموعه آیتم متناوب† ، کلید این مسئله و نقطه کلیدی تحقیق میباشد. در مسئله کاوش مجموعه آیتم به اهداف افزایش سود و افزایش میزان فروش کالاهای فروشگاه توجه ویژهای شده است در حالیکه اهداف دیگری همچون افزایش میزان رضایتمندی مشتریان و افزایش تعداد مشتریان مورد توجه قرار نگرفتهاند. این اهداف برای اولین بار در این کار مورد توجه قرار گرفته و برای نیل به این امر، مسئله جدیدکاوش مجموعه تراکنش‡ مطرح گردیده است. در واقع نگاه مسئله کاوش مجموعه آیتم از دید یافتن آیتم های پر سود می- باشد در حالیکه دیدگاه مسئله کاوش مجموعه تراکنش، افزایش تعداد تراکنشهای خواهان مجموعه آیتم میباشد به نوعی که بتوانیم به تراکنشهای زیادی با منابع محدودمان پاسخ دهیم. نکته مهم مسئله کاوش مجموعه تراکنش امکان اجابتکسری از مقدار درخواست شده آیتم به تراکنش میباشد. این امر باعث میشود بتوان تعداد مشتریان را افزایش داده و میزان رضایتمندی آنان را افزایش داد. نتایج پیاده سازی دو مسئله کاوش مجموعه آیتم و کاوش مجموعه تراکنش نشانمیدهد که مسئله کاوش مجموعه تراکنش بهترین کارایی را نسبت به مسئله کاوش مجموعه آیتم تولید میکند که بدلیل اجابت کسری از درخواستها به تراکنش درخواستکننده میباشد. بر طبق نتایج شکل 1 میتوان گفت که مسئله کاوش مجموعه تراکنش از دیدگاه میزان رضایتمندی و افزایش تعداد تراکنشها کارا میباشد

لینک کمکی