فایل word بررسي تاثير خرابي گره در شبکه هاي نا همگون با مشارکت افزايشي و بر مبناي الگوريتم LMS در عملکرد تخمين تطبيقي توزيع شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير خرابي گره در شبکه هاي نا همگون با مشارکت افزايشي و بر مبناي الگوريتم LMS در عملکرد تخمين تطبيقي توزيع شده :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در حالت کلی شبکه تطبیقی ناهمگون، الهام گرفته از طبیعت است .در یک شبکه ناهمگون، گره ها به دو دسته مطلع و نامطلع تقسیم بندی میشوند .هدف از این مقاله بررسی عملکرد تخمین یک شبکه ناهمگون تطبیقی با مشارکت افزایشی و بر مبنای الگوریتم LMS با در نظر گرفتن خرابی گره)سنسور (می باشد .بر این اساس، خرابی گره مدلسازی گردیده و تاثیر خرابی گره های مطلع و نامطلع بر بحث پایداری شبکه را مطرح گردیده و در ادامه ارتباط تعداد خرابی هر دونوع گره ها با میزان افت تخمین در شبکه بحث و شبیه سازی میشود .نتایج حاکی از آن است که خرابی گرههای مطلع باعث افت شدید تخمین گردیده در حالی که خرابی بقیه گرهها) نامطلع (هیچ تاثیری در میزان عملکرد تخمین ندارد و این نوع شبکه برای پیادهسازی عملی مناسب تر میباشد

لینک کمکی