فایل word بررسي تاثير تنشهاي حرارتي برروي عمرعايق ترانسفورمر بادرنظر گرفتن سطوح بارمختلف و تغييرکيفيت روغن ترانسفورمر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير تنشهاي حرارتي برروي عمرعايق ترانسفورمر بادرنظر گرفتن سطوح بارمختلف و تغييرکيفيت روغن ترانسفورمر :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

ترانسفورماتورها درشبکه های الکتریکی نقش پراهمیتی را ایفا می کنند و درنزدیکترین قسمت شبکه به مصرف کننده قراردارند ترانسفورماتورهای توزیع درتعیین ضریب اطمینان شبکه نقش بسزایی دارند لذا مطالعه ویژگی های این ترانسفورماتورها ازاهمیت خاصی برخوردار می باشد دراین مقاله به مطالعه عوامل موثربرعمر عایقی و نحوه ازبین رفتن عایق ترانسفورماتور پرداخته شده و تاثیرات آن ها بیان میشود سپس عاملحراتی به عنوان مهمترین عامل درکاهش عمر ترانسفورماتور ها بصورت کمی برای یک ترانسفورمر توزیع بررسی میگردد دراین مقاله ابتدا باتوجه به تحلیل حرارتی مغناطیسی درهسته ترانسفورمر مدل حرارتی برای ترانسفورمر بدست آمده است سپس ضریب پیری عایق و عمر عایق محاسبه شده است شبیه سازی ها درنرم افزار matlab و براساس اطلاعات واقعی ازترانسفورمر و برای سطوح مختلف بار و وضعیت های مختلف عایق درطول دوره بهره برداری ازترانسفورمر صورت گرفته اند نتایج نشان میدهند که عمر ترانسفورمرها بشدت وابسته به شرایط کاری و میزان رطوبت محیط است

لینک کمکی