فایل word بررسي تاثير استفاده از خطوط هوايي عايق دار به جاي خطوط هوايي لخت بر قابليت اطمينان شبکه هاي توزيع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير استفاده از خطوط هوايي عايق دار به جاي خطوط هوايي لخت بر قابليت اطمينان شبکه هاي توزيع :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

بررسی قابلیت اطمینان در شبکههای توزیع از اهمیت ویژهای برخوردار است زیرا علت بخش عمدهای از خاموشیها در بخش توزیع است .به عبارت دیگر افزایش قابلیت اطمینان در بخش توزیع میتواند به صورت محسوسی قابلیت اطمینان کل سیستم را بهبود بخشد .حدود 91 درصد خطاها در شبکه های توزیع مربوط به خطوط هوایی لخت است .استفاده از هادی های عایقدار به جای هادی های لخت میزان قطعیها را به طور چشمگیری کاهش میدهد. در این مقاله به مطالعه و بررسی تاثیر عایقدار کردن هادی های هوایی بر میزان قطعیها و خروج خطوط پرداخته شده است و دو نوع هادی های روکشدار و خودنگهدار با خطوط لخت مقایسه شده است .نتایج نشان میدهد که عایقدار کردن هادیها به میزان زیادی انرژی توزیع نشده و قطعی ها را کاهش میدهد. برای اینکه نتایج شبیه سازی معتبر و واقعیتر باشد از مدل HLII توسعه یافته استفاده شده است تا علاوه بر تاثیر خروج خطوط شبکه توزیع، تاثیر خطوط انتقال و نیروگاهها نیز دیده شود .همچنین تاثیر رلههای حفاظتی و احتمال عملکرد نادرست آنها نیز در نظر گرفته شده است .شبیه سازیهای در نرمافزار MATLAB انجام شده است و دادههای مربوط به بارها، آرایش شبکه، نرخ خروج خطوط هوایی و تغذیه شبکه توزیع،حداکثر توان قابل انتقال خطوط و وضعیت رله ها اعمال شده است

لینک کمکی