فایل word بررسي الگوريتمهاي نوين نهاننگاري تصوير ديجيتال در حوزهي فرکانس با استفاده از تبديل کسينوسي گسسته (DCT)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي الگوريتمهاي نوين نهاننگاري تصوير ديجيتال در حوزهي فرکانس با استفاده از تبديل کسينوسي گسسته (DCT) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

نهاننگاری، فرآیند پنهان کردن اطلاعات درون یک رسانهی دیجیتال مانند صدا، تصویر، فیلم و متن است. بهمنظور رسیدن به این هدف، حفظ کیفیت رسانهی میزبان پساز انجام نهاننگاری و افزایش مقاومت آن در برابر حملات مختلف، یک اصلمهم به شمار میآید. نهاننگاری در مواردی همچون اثبات مالکیت )حق نشر(، جلوگیری از کپیبرداری، نظارت بر پخش محتوای دیجیتال، احراز هویت و پنهان کردن دادهها استفاده میگردد. در این مقاله پس از بررسی اجمالی دستهبندیها،الزامات، انواع حملات، سنجههای مختلف و انواع روشهای نهاننگاری، به تشریح شیوههای نوین نهاننگاری تصویر دیجیتالبا استفاده از تبدیل DCT پرداختهشده و سپس بهمنظور یافتن یک الگوریتم ایدهآل، نتایج عملکرد آنها در برابر حملات مختلف، بر اساس سنجههای موردنظر و در قالب یک جدول مورد مقایسه قرارگرفته است

لینک کمکی