فایل word بررسي الگوريتم هاي زمانبندي منابع در محيط رايانش ابري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي الگوريتم هاي زمانبندي منابع در محيط رايانش ابري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

طی سالهای اخیر فناوری اطلاعات و اینترنت بخش مهمی از زندگی بشر شده و روز به روز در حال گسترش است. در ابر،فراهمکنندگان میخواهند بیشترین بازده را از منابع خود ببرند و کاربران نیز میخواهند هزینههای خود را حداقل نماینددرعینحال، عملکرد مورد نیازشان را نیز به دست آورند. استفاده مناسب و بهینه از منابعی همچون حافظه، پردازشگر یک چالش است از این رو، چگونگی زمانبندی وظایف مسئلهای مهم محسوب میشود که تأثیر زیادی در عملکردفراهمکنندگان سرویس ابر دارد. زمانبندی، انتخاب بهترین منبع مناسب باهدف انتشار بار در پردازندهها و حداکثر بهرهوریاز منابع است. درحالیکه باید زمان پاسخ و تکمیل هر وظیفه و همچنین هزینه سرویس را حداقل نماید. الگوریتمهایزمانبندی نقش بسیار مهمی در رایانش ابری دارند چراکه هدف زمانبندی این است تا زمان پاسخ را کاهش داده و بهرهبرداری از منبع را بهبود بخشد. برای این منظور الگوریتم های زمانبندی مختلفی وجود دارد . ما در این مقاله به بررسیاهمیت مساله زمانبندی منابع و برخی الگوریتم های ارایه شده دراین رابطه خواهیم پرداخت.

لینک کمکی