فایل word بررسي استراتژي و کنترل اينورترها براي عملکرد خودگردان درشبکه هاي کوچک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي استراتژي و کنترل اينورترها براي عملکرد خودگردان درشبکه هاي کوچک :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

دراین مقاله یک استراتژی کنترل برای عملکردجزیره ای ومتصل به شبکه یک سیستم میکروگرید پیشنهادشده است طرح کنترل پیشنهادی براساس کنترل غیرمتمرکز اینورترها می باشد درمدمتصل به شبکه کنترلراینورترها بایستی میکروگرید راقادرسازد تاجریان ها و توانهای اکتیووراکتیو راتنظیم کند برای عملکرد درمدجزیره ای میکروگرید کنترل کننده اینورترها بایدطوری طراحی شوند که بارها بایک ولتاژ وفرکانس مشخصی تغذیه شوند بطورکلی ازدوحلقه کنترل دراین مدل استفاده میشود حلقه داخلی که شامل کنترل کننده های PIجریان وولتاژ می باشد و طوری طراحی شده است که ازاغتشاشات فرکانس بالا را رد کند حلقه خارجی که براساس کنترل افت مرسوم می باشد تاتوانهای اکتیو و راکتیو بین منابع میکروگرید به تناسب تقسیم شوند هدف اصلی این مقاله ارایه یک مدل کنترلی برای کنترل اینورترها می باشد تاموجب بهبود عملکرد میکروگرید درمدهای مختلفی عملکرد جزیره ای ومتصل به شبکه و شرایط مختلف بارگذاری و بروز خطا درسیستم شود باشبیه سازی درمحیط متلب عملکرد کنترل کننده پیشنهادی تحت شرایط مختلف بارگذاری و اغتشاش مورد بررسی قرارگرفته است

لینک کمکی