فایل word بررسي اثرموقعيت نسبي پياده سازي سايت هاي کوچک بربهره وري انرژي شبکه ناهمگن سلولي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثرموقعيت نسبي پياده سازي سايت هاي کوچک بربهره وري انرژي شبکه ناهمگن سلولي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

با افزایش روزافزون هزینه انرژی در جهان و آلاینده بودن تولید انرژی، بررسی راهکارهایی برای کاهش مصرف انرژی در صنعت مخابرات و فناوری اطلاعات، ضرورت یافته است. در این بین شبکههای ناهمگن ضمن بهبود ظرفیت و پوشش- دهی در شبکه سلولی فرصت مناسبی برای بهبود بهروری انرژی نیز ایجاد کردهاند. نحوه و محل پیادهسازی سایتهای گوناگون در شبکه ناهمگن حائز اهمیت است. در این مقاله، ضمن بیان مساله موقعیت نسبی پیادهسازی سایتهای کوچکبر بهرهوری انرژی، بوسیله شبیهسازی، حداقل شرایط لازم به منظور بهبود بهرهوری انرژی بررسی میشود. در این فرایندعلاوه بر استفاده از مدل کانال عملی وینر، سادهسازیهایی برای دستیابی به این هدف در نظر گرفته شده است. نهایتا با استفاده از این فرضیات و شرایط، مدلی از وضعیتهای مختلف سلولهای کوچک بررسی شده و نتایج آن ذکر گردیده است

لینک کمکی