فایل word بررسي اثر پراکندگي ابعاد نقاط کوانتومي بر ضريب جذب آشکارسازهاي فروسرخ نقطه کوانتومي درون چاه کوانتومي با استفاده از تحليل تفاضل محدود و مدل بروگمن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثر پراکندگي ابعاد نقاط کوانتومي بر ضريب جذب آشکارسازهاي فروسرخ نقطه کوانتومي درون چاه کوانتومي با استفاده از تحليل تفاضل محدود و مدل بروگمن :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این مقاله از حل سه بعدی معادله شرودینگر به روش تفاضل محدود، ترازهای انرژی و توابع موج نقاط کوانتومی 1 (QD) خود ساختاریافته هرمی شکل و چاه کوانتومی به منظور استفاده در مدل ماکسول گارنت (MG) 2برای محاسبه 3 تابع دی الکتریک مؤثر (eff) که این مدل شامل تابع دی الکتریک نقطه و چاه کوانتومی (QWIP) م یباشد و پس از آن برای بکارگیری تابع دی الکتریک مؤثر برای بدست آوردن ضریب جذب کل ساختار نقطه کوانتومی در چاه کوانتومی به روش المان محدود 4 مورد محاسبه قرار گرفته است .همچنین مقدار ضریب جذب برای سه نقطه کوانتومی با ابعاد مختلف محاسبه و تأثیر اندازه ابعاد بر روی تابع دی الکتریک و ضریب جذب بررسی شد .بعد از اینکار اثر پهن شدگی همگن 5 و غیر همگن بر روی تابع دی الکتریک مؤثر و ضریب جذب نقاط کوانتومی محاسبه شد، که برای پهن شدگی غیر همگن 6 از روش مدل بروگمن یک تابع دی الکتریک مؤثر برای نقاط کوانتومی محاسبه و بعد از اینکه میزان پهن شدگی غیر همگن با روش انحراف از حالت استاندارد یا . SD 7مورد بررسی قرار گرفت، معادل هر کدام از این مقادیر بر حسب انرژی بدست آمده است

لینک کمکی