فایل word بازيابي و جايابي همزمان منابع توليد پراکنده و خازن در شبکههاي توزيع با هدف بهبود پايداري ولتاژ شبکه و کاهش هزينههاي بهرهبرداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بازيابي و جايابي همزمان منابع توليد پراکنده و خازن در شبکههاي توزيع با هدف بهبود پايداري ولتاژ شبکه و کاهش هزينههاي بهرهبرداري :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه سطح ولتاژ در سیستم توزیع پایین و به تبع آن اندازه جریان زیاد میباشد، تلفات اهمی در سیستم های توزیع در مقایسه با سیستمهای انتقال از اهمیت بیشتری برخوردار است. از جمله راهکارهای کاهش تلفات میتوان بهمواردی از جمله کنترل عبور توان راکتیو توسط خازنگذاری، بازآرایی شبکه توزیع، استفاده از تولیدات پراکنده اشاره کرد. در این مقاله سعی بر این است که با بررسی و شناخت روشهای جایابی خازن و DG و همچنین بازآرایی شبکه توزیع،راهکاری مناسب جهت کاهش تلفات شبکه توزیع با در نظر گرفتن عوامل مختلفی از جمله هزینهی تجهیزات، بار متغیر و... ارائه شود. به همین منظور تابع هدف مورد نظر و روش پیشنهادی جهت مکانیابی خازن، DG و بازآرایی شبکه شرح داده شدهاست. سپس کارایی روش پیشنهادی نتایج حاصل از شبیهسازی با نتایج مراجع مشابه مقایسه شده است. در اینمقاله کاهش هزینهها با توجه به افزایش کیفیت ولتاژ شبکه و کاهش تلفات با استفاده از ژنتیک الگوریتم مد نظر است به هیمن منظور در بخش دیگری از مقاله علاوهبر کاهش تلفات به بهبود سایر پارامترهای بهرهبرداری نیز پرداخته شدهاست. شبیهسازیها برای شبکه 96 باس استاندارد صورت گرفته است

لینک کمکی