فایل word بازيابي تصويربراساس محتوا براساس بافت باکمک الگوريتم بردارپشتيبان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بازيابي تصويربراساس محتوا براساس بافت باکمک الگوريتم بردارپشتيبان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

باتوجه به رشدسریع سیستم های تصویری ووجود ابزارهای مختلف ایجادتصویر حجم زیادی ازتصاویر بااندازه ها و زوایای متفاوت ودرنتیجه پایگاه های تصویرمتعددی بوجود امده اند به دلایلی روش جستجو برپایه متن دارای معایب زیادی است و درنتیجه سیستم های بازایابی تصویر براساس محتوا مطرح گردیدها ست درفرایند بازیابی تصویر براساس محتوا یکی ازاهداف اصلی بدست آوردن تصاویر مشابه بااستفاده ازویژگیهای منحصربفرد تصویر است درهمین راستا استفاده ازویژگیهای سطح پایین دررسیدن به این اهداف تاحدودی ناموفق بوده است دراین گزارش سعی میشود تا بااستفاده ازدیگر ویژگی ها که بهصورت منحصربفرد می باشند و درمقابل تغییرات اندازه وچرخش مقاومت بیشتری ازخود نشان میدهند امکان بازیابی مناسبتری داشته باشیم درمیان بسیاری ازتکنیک های استخراج ویژگی ها الگوریتم ماشین بردارپشتیبان درمقایسه بابسیاری الگوریتم های دیگر نتایج مناسبتری به دنبال داشته است که نتایج حاصل ازپیاده سازی درمقایسه با معیارهای دیگر کارایی روش مارا تایید می کند

لینک کمکی