فایل word بازشناسي و تصديق مبالغ حرفي و عددي در چکهاي بانکي دستنويس فارسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بازشناسي و تصديق مبالغ حرفي و عددي در چکهاي بانکي دستنويس فارسي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

امروزه علی رغم امکانات و ابداعات بسیاری که در زمینه امور بانکی صورت گرفته انجام امور بانکی یکی از وقت گیرترین امور اداری کشور محسوب میشود. سرعت انتقال اطلاعات و نیاز به انتقال سریع به حدی رسیده است که حتی افزایش تعداد شعبههای هر بانک درمان قطعی برای رفع این مشکل نشده است. این در حالی است که رایانهها با سرعت پردازش فوقالعادهای که دارند میتوانند در زمینههای مختلف به کار گرفته شوند. یکی از عملیاتی که در بانکها به وفور انجام میشود عملیات وصول چک میباشد. با خودکار کردن این بخش، عملیات سریعتر انجام میشود. در این پژوهش برای خودکار کردن عملیات وصول چک، استفاده از هر دو مبلغ حروفی و عددی به منظور افزایش اطمینان شناساییپیشنهاد شده است. استفاده از یک تایید کننده در افزایش دقت و اطمینان یک سیستم به خصوص در سیتمهایی که ازریسک بالایی برخوردار هستند میتواند بسیار مفید باشد. در سیستم طراحی برای بازشناسی مبلغ چک از مبلغ عددی و برای تایید بازشناسی از مبلغ حروفی استفاده شده است. حداکثر تعداد کلاسها در مبلغ حروفی چکها 24 کلاس میباشدکه این تعداد کلاس بالا برای تایید بازشناسی از کارایی بالایی برخوردار نیست. به همین دلیل کلاسها را بر اساس شباهت بدنه اصلی به 24 کلاس متفاوت کاهش دادیم و بر اساس ارزش مکانی عدد در مبلغ عددی )یکان، دهگان و صدگان(،کلاسها هم از نظر تعداد و هم از نظر بدنههای مشابه قرار گرفته شده در هر کلاس کاهش مییابند و باعث افزایش کاراییدر مرحله تایید میشود. ضمن اینکه استفاده از ویژگی عدد صفر )کوچک بودن اندازهاش در مقایسه با دیگر اعداد و بیشترین تکرارش در مبالغ چکی( و عدد یک )کم پهنا بودن آن( می تواند هم از نظر کاهش تعداد کلاسها و هم تصمیم- گیری بهتر در مورد مبلغ بازشناسی شده تاثیر زیادی داشته باشد. در نهایت با توجه به ارزش مکانی، وجود یا عدم وجود عدد صفر در سمت راست )ارزش مکانی کمتر( عدد و خروجی سیستم برای مبالغ عددی و حروفی در مورد خروجی نهایی سیستم تصمیم گیری میشود و شرایط مختلف به صورت یک عدد به عنوان میزان دقت شناسایی بازگردانده میشود با % توجه به نتایج آزمایشات، روش پیشنهادی قادر به پردازش 24 % چکهای بانکی به صورت صحیح، نرخ رد 2% و خطای 2 میباشد.

لینک کمکی