فایل word ارائه يک الگوريتم مسيريابي جديد بر مبناي کولوني زنبورعسل در شبکههاي رله بيسيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه يک الگوريتم مسيريابي جديد بر مبناي کولوني زنبورعسل در شبکههاي رله بيسيم :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین مسائل در شبکههای رله بیسیم، مسئله برقراری ارتباط بین ایستگاه مشترک و پایه، با عبور از ایستگاههای رله میباشد. همچنین از آنجایی که کارایی شبکههای بیسیم به شدت به یافتن بهترین مسیر بین دو ایستگاهوابسته است، بنابراین داشتن پروتکلهای مسیریابی موثر در شبکههای رله بیسیم، امری ضروری است. برای یافتن بهترین مسیر، توجه به ابزارهای هوشمند الگوریتمهای هوش تجمعی، رونق چشمگیری یافته است که با کمک الگوریتمهای هوشتجمعی میتوان راهحل تقریبی برای آن پیدا کرد. هدف ما از این تحقیق ارائه روشی موثر برای مسیریابی در شبکههای رله بیسیم با یافتن بهترین مکان استقرار ایستگاههای رله با بهکارگیری الگوریتم کولونی زنبورعسل میباشد. کارایی برتر این الگوریتم در مقایسه با پروتکل مسیریابی پیشین نظیر Multi-Hop LEACH با شبیهسازی به اثبات رسیده است.

لینک کمکی