فایل word ارائه يک الگوريتم زمان بندي پوياي وظايف کارا درمحيطهاي رايانش ابري براساس انتخاب بهترين ماشين مجازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه يک الگوريتم زمان بندي پوياي وظايف کارا درمحيطهاي رايانش ابري براساس انتخاب بهترين ماشين مجازي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

رایانش ابری مدل کامپیوتری است که دسترسی کاربران را براساس نوع تقاضایی که ازمنابع اطلاعاتی و محاسباتی دارند محیا می کند این مدل سعی دارد باکمترین نیاز به منابع و کاهش هزینه ها و افزایش سرعت دسترسی اطلاعات جواب گوی نیاز کاربران باشد مدیریت منابع و تخصیص وظایف درکنار امنیت قابلیت اطمینان و حفظ اعتمادمشترکین یکی ازچالشهای مهم درزمینه رایانش ابری می باشد که میتواند روی سایر مسائل نیز تاثیر گذار باشد واضح است که تعدادکارها و تعدادمنابع درمحیط ابر میتواند بسیارگسترده باشد و بهمین علت ترتیب اجرای کارها و نحوه تخصیص منابع تاثیر بسیارمهمی برکارایی آن سرور ابر دارد بنابراین حتی یک تغییر جزئی که مقداراندکی الگوریتم زمان بندی را بهبود دهد میتواند تاثیر مهمی بربهبود راندمان سرور ابر داشته باشد دراین تحقیق یک الگوریتم تخصیص وظایف کارآ ارایه کرده ایم ت ابادرنظر گرفتن پویایی محیط ابر و شرایط خاص آن و بدون نیاز به ورود کارها بصورت گروهی امکان ورودی کارها درهرلحظه و نگاشت ماشین مجازی به آنها درهرلحظه را دارد علاوه براین الگوریتم ارایه شده درفاکتورهای مهم زمان پاسخ میانگین و زمان اتمام اخرین نیز نسبت به الگوریتم های تکاملی و غیرتکاملی نتیجه قابل قبولی ارایه کرده است

لینک کمکی