فایل word ارائه ي چيدمان بهينه درمسئله ي چيدمان بسته ها دردوبعدباارزيابي و قياس الگوريتم هاي فراابتکاري پيشنهادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارائه ي چيدمان بهينه درمسئله ي چيدمان بسته ها دردوبعدباارزيابي و قياس الگوريتم هاي فراابتکاري پيشنهادي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

مسئله چیدمان بسته ها دردوبعدیکی ازمسائل پایه ای درعلوم کامپیوتر باساختار بهینه سازی ترکیبی و گونه ای خاص ازمسئله کوله پشتی باینری می باشد هدف ازانی مطالعه ارایه چیدمان بهینه برای مسئله چیدمان بسته ها دردوبعد بااستناد به ارایه و قیاسهایی مبتنی برالگوریتم های فراابتکاری نظیر الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات ژنتیک و یک نسخه ی بهبود یافته برای الگوریتم ژتنیک و سه نسخه ی بهبود یافته برای الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات می باشد زیرا یکی ازبارزترین محدودیت ها برای دستیابی به چیدمان بهینه باتوجه به ماهیت غیرچندجمله ای سخت مسئله مذکور درواقع همان یافت پاسخ بهینه است که به سبب داشتن ماهیت سخت مسئله چیدمان بسته ها دردوبعد به گونه ای عمل می کند که افزایش زمان دستیابی به حالت بهینه با افزایش ابعادمسئله همراه است بدین منظور درروش تحقیق نیز مسئله چیدمان بسته ها دردوبعد مبتنی برالگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات ژنتیک و بهبود یافته ی هریک ازآنان درمحیط متلب پیاده سازی و مقایسه گردیدند نتایج و دستاوردهای قیاسی حاکی ازبرتری الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات بهبود یافته 3برسایر الگوریتم های فراابتکاری پیشنهادی می باشد به گونه ای که ازیک سو بیانگر بهبود پاسخ بهینه نسبت به سایر الگوریتم های حل پیشنهادی دردست یابی به چیدمان بهینه و ازسوی دیگر هم بیانگر کارایی الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات بهبود یافته 3 است

لینک کمکی