فایل word مطالعهي آزمايشگاهي اثرات سيلابزني سديم دودسيل سولفات آنيوني روي پارامترهاي موثر بر فاکتور بازيابي نفت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعهي آزمايشگاهي اثرات سيلابزني سديم دودسيل سولفات آنيوني روي پارامترهاي موثر بر فاکتور بازيابي نفت :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي تکنيک هاي نوين در تجهيزات و مواد آزمايشگاهي صنعت نفت ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

افزایش تولید مخزن یکی از مسائل مورد توجه مهندسی نفت میباشد. در بین عملیات ازدیاد برداشت مخازن نفت، عناصر فعال در سطح ) Surfactant ( میتوانند با تأثیر روی پارامترهای موثر بر فاکتور بازیابی ) Recovery Factor, RF ( باعث افزایش مناسب مقدار آن گردند. این پژوهش با انجام آزمایشهای مختلف روی مغزههای گرفته شده از یکی از مخازن نفتی ایران، سعی در بررسی اثرات سیلابزنی سدیم دودسیل سولفات ) Sodium Dodecyl Sulfate, SDS ( روی تغییرات RF دارد. در این پژوهش برتریهای سیلابزنی SDS نسبت به آب، اثر دمای آزمایش روی نتایج RF حاصل از سیلابزنی با SDS و اثرات سیلابزنی سورفکتانتمذکور بر مکانیزمهای مسئول بر بازدههای جابجایی و حجمی، منظور ترشوندگی ) Wettability ( و کشش بینسطحی ( InterFacial Tension, IFT (، مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه نشان داد که افزایش دما باعث کاهش RF شده و مقدار آن با استفاده از این سورفکتانت نسبت به سیلابزنی با آب حدود 9 % بیشتر میگردد که موجب افزایش بازده اقتصادی خواهد شد

لینک کمکی