فایل word مطالعه ضريب انبساط دمايي فزوني ?E براي محلولهاي دوجزيي شامل اتيل فرمات و 1-بوتانول در محدوده ي دماييK293.15 الي323.15K

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه ضريب انبساط دمايي فزوني ?E براي محلولهاي دوجزيي شامل اتيل فرمات و 1-بوتانول در محدوده ي دماييK293.15 الي323.15K :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي تکنيک هاي نوين در تجهيزات و مواد آزمايشگاهي صنعت نفت ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

در این تحقیق ویسکوزیته و دانسیته برای مخلوط های دو جزیی شامل اتیل فرمات و 1-بوتانول در محدوده ی دماییK293.15 الیK323.15 و در کسر مولی های مختلف اندازه گیری شد. ضریب انبساط دمایی فزونیaE محاسبه شد. ضریب انبساط دمایی فزونی برای سیستمهای مطالعه شده دردماهای یاد شده مثبت و با افزایش دما این مقدار افزایش می یابد .همچنینمقدارهای کیفی و کمی ضریب انبساط دمایی فزونی براساس نوع و طبیعت برهم کنش های بین مولکولی محلول ها توضیح داده شده است

لینک کمکی