فایل word مطالعه دانسيته، ويسکوزيته و حجم مولي فزوني براي مخلوط هاي دو جزيي شامل n- بوتيل استات + 1-بوتانول، 1-پنتانول و 1-هگزانول در دماي 293/15کلوين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه دانسيته، ويسکوزيته و حجم مولي فزوني براي مخلوط هاي دو جزيي شامل n- بوتيل استات + 1-بوتانول، 1-پنتانول و 1-هگزانول در دماي 293/15کلوين :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي تکنيک هاي نوين در تجهيزات و مواد آزمايشگاهي صنعت نفت ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

دراین تحقیق دانسیته Pو ویسکوزیتهnبرای مخلوط های دو جزیی شاملn-بوتیل استات با 1-بوتانول، 1-پنتانول و 1-هگزانول در دمای293/15 کلوین در کسرهای مولی مختلف اندازه گیری شد. از داده های بدست آمده، حجم مولی فزونیVEM,انحراف ویسکوزیته()محاسبه شدند. حجم مولی فزونی و انحراف ویسکوزیته بدست آمده با استفاده از معادله ردلیچ – کیستربه عنوان تابعی از دما همبسته شدند. حجم مولی فزونی، برای همه سیستم های دو جزئی شاملn-بوتیل استات با 1-بوتانول 1- پنتانول و1-هگزانول دردمای 293/15 کلوین برای همه کسر مولی ها مثبت است. در این سیستم ها حجم مولی فزونی با افزایشطول زنجیره هیدرو کربنی 1-آلکانول ها افزایش می یابد. مقادیر انحراف ویسکوزیته برای تمام محلول های ذکر شده منفی است.مقادیر حجم مولی فزونی و انحراف ویسکوزیته بر اساس نوع و طبیعت بر همکنش های بین مولکولی محلول ها توضیح داده شده است.

لینک کمکی