فایل word مطالعه حجم مولي فزوني وتغييرات آنتالپي مولي بافشار در دما وکسر مولي ثابت براي مخلوط هاي دو جزيي شاملn-بوتيل استات + 1-هگزانول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه حجم مولي فزوني وتغييرات آنتالپي مولي بافشار در دما وکسر مولي ثابت براي مخلوط هاي دو جزيي شاملn-بوتيل استات + 1-هگزانول :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي تکنيک هاي نوين در تجهيزات و مواد آزمايشگاهي صنعت نفت ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

دراین تحقیق دانسیته برای مخلوط های دو جزیی شاملn-بوتیل استات و 1-هگزانول در محدوده دمایی298/15کلوین تا 308/15 کلوین در کسرهای مولی مختلف اندازه گیری شد. از داده های بدست آمده، حجم مولی فزونیVEM و تغییرات آنتالپیمولی با فشاردر دما و کسر مولی ثابتH/pمحاسبه شدند. حجم مولی فزونی با استفاده از معادله ردلیچ – کیستر به عنوان تابعی از دما همبسته شدند. حجم مولی فزونی، برای سیستم های دو جزئی شاملn-بوتیل استات و 1-هگزانول در محدوده های مورد اندازه گیری برای همه کسر مولی ها مثبت است. حجم مولی فزونی در این سیستم با افزایش دما افزایش می یابد. تغییرات آنتالپی مولی فزونی برای سیستم های مطالعه شده در دماهای یاد شده منفی و با افزایش دما این مقدار کاهش می یابد

لینک کمکی