فایل word مروري براستاندارد E2214-08درتعيين کارايي تجهيزات رنگي سنجي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مروري براستاندارد E2214-08درتعيين کارايي تجهيزات رنگي سنجي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي تکنيک هاي نوين در تجهيزات و مواد آزمايشگاهي صنعت نفت ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

رنگ یک پدیده روانی فیزیکی است و نتیجه انعکاس یا انتقال بخشی ازطول موجهای محدوده مرئی توسط جسم و حذف و جذب محدوده های دیگر است درتعیین رفتارطیفی مواد رنگی پشت پوش و مات عموما ازاسپکتروفتومترها استفاده میشود کارایی و راندمان این تجهیزات بایستی دقیق تعیین گردد به عبارتیدیگر برای این تجهیزات بایستی کالیبراسیون دوره ای برنامه ریزی شود درخصوص کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری رنگ استاندارد ASTM E22124-08 تدوین شده است دراین مقاله تلاش شده است بابیان ساده اهمیت استفاده ازاین استاندارد بررسی شده و نهایتا کارایی یک دستگاه اسپکتروفتومتر انعکاسی انتخابی تعیین گردد نتایج با کمک ازمون هاتلینگ و محاسبه t2 انالیز شدند

لینک کمکی