فایل word مدل سازي 5- فرمولاسيونLump جهت سبک سازي نفت خام سنگين با استفاده از فرايند کراکينگ کاتاليستي در راکتور بستر متحرک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدل سازي 5- فرمولاسيونLump جهت سبک سازي نفت خام سنگين با استفاده از فرايند کراکينگ کاتاليستي در راکتور بستر متحرک :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي تکنيک هاي نوين در تجهيزات و مواد آزمايشگاهي صنعت نفت ايران

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

دراین مقاله مدل کراکینگ 5-فرمولاسیون نفت خام سنگین دریک راکتور بسترمتحرک موردارزیابی قرارگرفت دراین راکتور بسترکاتالیستی باسرعت ثابتی درراستای ورود خوراک بهداخل محفظه خوراک راکتور حرکت می کرد مشخص شد که افزایش سرعت خوراک نفت سنگین باعث کاهش میزان تبدیل اجزای سنگین به اجزای سبکتر میگردد این درحالیست که افزایش سرعت بستر م تحرک به دلیل کاهش درغیرفعال شدن کاتالیست و نیزکاهش درکک برروی کاتالیست باعث افزایش میزان تبدیل و یابه عبارتی افزایش راندمان سیستم میگرددمیزان تبدیل 99درصد برای سنگین ترین جز درشرایط غلظت اولیه 521125 مول برمترمکعب بدست امد که سرعت خوراک درآ« 5سانتیمتر برثانیه سرعت بسترکاتالیستی 0.007 متربرثانیه بود

لینک کمکی