فایل word نقش کنترلهاي داخلي در قابل اتکا بودن صورتهاي مالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش کنترلهاي داخلي در قابل اتکا بودن صورتهاي مالي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

سیستم کنترل داخلی باید به گونه ای طراح و اجراء شود که اطمینان معقولی از وجود دارای ها و بدهی ها و صحت و کفایت رویدادها و اقلام مندرج در گزارشهای مالی حاصل شود. در صورت طراحی و اجرای یک سیستم کنترل داخلی مناسب، اطلاعاتی که از طریق گزارش دهی مالی به اشخاص ذینفع ارائه شود، قابل اعتماد و اتکا خواهد بودگزارش های مالی به عنوان محصول نهایی فرآیند حسابداری است که این گزارشگری تحت تاثیر کنترل های داخلی می باشد در چهارچوب نظری مبتنی بر تصمیم گیری هدف گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعات مالی سودمند جهت تصمیم گیری های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی و انجام وظایف پاسخگویی و ارزیابی عملکرد سازمانی و مدیریت است صاحب نظران حسابداری بخش عمومی اعتقاد دارند که حسابداری و گزارشگری مالی می تواند به عنوان ابزار مسئولیت پاسخگویی نقش مهمی بین مقامات منتخب مسئول و صاحبان حق ایفا نماید که ایفای این پاسخگویی بدون وجود کنترل های داخلی اثربخش امکان پذیر نخواهد بود.

لینک کمکی